paĝo 3

Redakciaĵoj

Redakciaĵoj

redakci'aĵoj

La gazeto Kial Ne? Tra-vivis multajn sorto-ŝanĝojn dum sia kelk’jara ekzisto kiel ĉefa organo de Junularo Esperantista Brita. Same kiel la organizo, ĝi obstine viv’adis, en diversaj formoj, klopod’ante pruvi al la mondo, ke ja eblas havi valoran period’aĵon EN kaj ne nur PRI la internacia lingvo.

En la artikolo “Obstina vivovolo” (p. 6) vi legos iom pri la originoj de JEB (kaj pri KN?) kaj pri la diversaj aktivuloj, kiuj helpis formi la organizon kaj la gazeton.

Grava paŝo okazis en septembro 1973, kiam aperis la unua numero de la nov’stila, bele pres’ita Kial Ne?, sub la sperta gvid’ado de s-ro Ian Parker, kiu sia-tempe laboris en Londono, ĉe BEA.

Jen, kion skribis Ian en tiu unua numero (mi Lienhardt’izis ĝin):

Senenergie kuŝ’ante en la lit’ antaŭ kelkaj tagoj (kiel komenc’iĝas ĉiuj fabeloj) kun ideoj rapid’ege tra-flug’ante la menson, sin aŭd’igis voĉ’eto blek’ante ‘jebjeb jebjeb jebjeb’. Dum tren’ado de la korpo ban’ĉambren ĝi pens’igis min pri ‘JEB’ (iom’ete danĝera afero, mi scias tion, sed de temp’ al temp’ oni devas riski ĉion por la mov’ado.

​“Do, kion pri JEB?

Mi ne povis ne parto-preni, kaj ek de la dua numero (nov. 73) mi mem trans-prenis la redakt’adon, sukces’ante produkti en-tute 10 numerojn. Tamen, jam antaŭ la numero de somero 1975, min super-ŝutis tiom da taskoj ke devis aperi t.n. “adiaŭa numero” (aŭtuno, 76).

Post tiam, mi tiom sentis ĝian mankon, kaj deziris iel re-viv’igi la (al mi) karan revuon. Feliĉe, kelkaj leg’intoj sam’sentis kiel mi.

Klaku ĉi tie por iri al paĝo 4

Klaku ĉi tie por reiri al la enhavtabelo